Buổi lễ điểm đạo rất đơn giản, chỉ cần quý đạo hữu thành tâm niệm phật như được hướng dẫn thì trong vòng 10 đến 15 phút , tùy nhân duyên sẽ có những thị hiện đặc biệt để cho biết là được trời phật và chư đại bồ tát thu nhận vào lớp học của Thiên Đình

Quý đạo hữu nào muốn thọ nhận phép điểm đạo của Mật Tông Thiên Đình vui lòng hoàn thành bảng đăng ký bên dưới để các admin liên lạc điểm đạo cho các đạo hữu

Fields marked with an * are required