Ngũ Bộ Chú Tinh Hoa Chư Phật

NGŨ BỘ CHÚ – Tinh Hoa Mật Pháp

Ngũ Bộ Thần Chú: “Úm lam – úm xỉ lâm – úm ma ni pát mê hum – úm chiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha – bộ lâm.”

Ngũ bộ chú là một bài công phu của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là:

+ Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn (Úm lam),
+ Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn (Úm xỉ-lâm),
+ Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn (Úm ma ni pát mê hum),
+ Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn (Úm chiết lễ chủ lễ Chuẩn đề ta bà ha) và
+ Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn (Bộ-lâm).

Đây là phép bí nhiệm của Trời Phật, tổng nhiếp 25 bộ thần chú trong Đại Tạng Kinh, tinh hoa của Mật Giáo.
Trong quyển “Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu” và Kinh “Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược” có đề cập đến 5 câu chú này và được miêu tả là có hằng ha sa số Chư Phật, Bồ tát, Thánh thần độ hộ 5 câu chú trên.

Các phật tử đại thừa Phật giáo ít nhiều đều biết đến Ngũ bộ chú, nhất là chú Lục tự đại minh – om mani padme hum (trong Kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương) và thần chú của Phật Chuẩn Đề 18 tay – úm chiết lễ chủ lễ chuẩn đề ta bà ha (trong Kinh Chuẩn đề đà-la-ni)…

Từ xa xưa, các Tổ sư Mật tông đã trì niệm Ngũ bộ thần chú và vô số người đã được thành Phật, nhiều hành giả đã nhận được thần lực, ơn phước và được tiếp dẫn về các cõi Phật.
Những người bình thường thọ trì cũng mang lại lợi ích về sức khỏe, sự bình an, may mắn như gia đạo được an vui, công việc được suông sẻ, giảm bệnh tật…sự ngộ đạo, tăng trưởng phước huệ hay tiến triển tâm linh v.v…

Muốn thỉnh Ngũ bộ chú về trì niệm trước tiên phải được điểm đạo nhận sự truyền thừa tâm ấn, tu hành sẽ có sự chứng minh của chư Phật.
Những ai chưa được điểm đạo mà tự ý hành trì là tội trộm pháp, trộm đạo!

Tuy vậy, nếu tự ý trì niệm mà tâm không vụ lợi, không tự cao ngã mạn thì cũng không sao. Họ vẫn được sanh phước diệt tội, nhưng không tiến được cao hơn vì không có Thánh thần trong siêu hình bảo hộ; không được Thầy giàu kinh nghiệm chỉ dẫn. Và vì không có ghi danh học đạo, không được truyền thừa hợp pháp nên chỉ nhận được chút ít linh ứng mà không được học hỏi gì nhiều. Đôi khi lại hoang mang hoặc tự cao khi gặp nhiều thị hiện của Thánh thần.

Điểm đạo không mất nhiều thời gian, không tiền bạc, không cần hình thức rườm rà cho nên khuyên người tu trì mật chú nên xin một cái lễ quán đảnh như vậy thì đường tu sẽ hạnh thông hơn.

Người đời dù được bài thần chú từ sách vở hữu hình nhưng không có được tâm pháp là ‘bí kíp’ siêu hình đằng sau của câu chú, nên chỉ biết lý thuyết suôn chứ không có nhiều trãi nghiệm thực tế từ cõi vô hình.

Các tăng sĩ trong chùa, cư sĩ tại gia (bên Hiển giáo) dù tụng Đại bi, Thập chú (nguồn gốc là hai bài chú lớn của kinh điển bên Mật giáo) mỗi ngày mà vẫn không đạt linh hiển gì dù có ước vọng thăng tiến cũng khó mà có được trãi nghiệm thực tế các huyền linh mầu nhiệm…vì không có nhận sự quán đảnh truyền thừa tâm ấn từ Mật Giáo.

Người không được điểm đạo truyền thừa hợp pháp không khác gì đang đứng trước cổng trường nhìn cho biết sơ qua, chứ không được ghi danh nhập học chính thức.

Tịnh Lạc

 

Add Comment