Uncategorized Archive

Bài Khấn Giao Thừa

***BÀI KHẤN GIAO THỪA MẪU*** Như thông lệ từ trước đến giờ, việc khấn nguyện vốn dĩ tại tâm, lòng chí thành tất ứng. Mọi sự bắt chước khuôn mẫu, sáo rỗng đều là vô …